1389/11/13 @ 19:04

مواد امتحانی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


sam-13

مواد امتحانی برای کلیه مقاطع (مقاطع کاردانی و بالاتر و مقطع دیپلم بهیاری) در هر دوسطح عمومی (با تعداد 90 سوال) و تخصصی (با 45 سوال) عبارتند از:

 

 

 

 

مواد امتحانی برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:

امتحان توانمندی های عمومی  شامل:

 1-زبان و ادبیات فارسی 2-زبان انگلیسی عمومی 3-ریاضی و آمار مقدماتی 4- فناوری اطلاعات 5-معارف اسلامی 6-اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، در مجموع به تعداد (90) سوال به صورت چهار گزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

تبصره :اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.

امتحان تخصصی شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست به تعداد 45 سوال با ضریب دو
(2) ، به صورت چهار گزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد.

 

مواد امتحانی برای مقطع دیپلم بهیاری: 

امتحان توانمندی های عمومی شامل:

 1-معارف اسلامی(25 سوال) 2- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی (20 سوال) 3-زبان و ادبیات فارسی(25 سوال) 4-فناوری اطلاعات(5 سوال) 5-زبان انگلیسی(10 سوال) 6-ریاضی و آمار مقدماتی(5 سوال)، باضریب یک و بصورت چهار گزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود. 

امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی بهیاری به تعداد 45 سوال با ضریب دو (2) و بصورت چهار گزینه ای(بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

pdfpngمتن اطلاعیه