1389/11/13 @ 17:06

استخدام آقا

نسخه پیچ مرد استخدام می نماییم، با سابقه کار قبلی، ساکن شرق تهران ، جهت کار تمام وقت در داروخانه روزانه نیازمندیم.

نحوه تماس:
جهت هماهنگی با تلفن : 88208272  تماس حاصل نمایید.
آخرین مهلت:
17 بهمن 1389