آگهی استخدام یک شرکت بزرگ نرم افزاری
- کارشناسی:
حسابداری، صنایع، مدیریت ، اقتصاد و علوم پایه

آخرین مهلت:
۱۷ بهمن ۱۳۸۹
منبع :
بازار کار